ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 19. 12. 2013

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/8/1/2013Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/8/2/2013Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/8/3/2013Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/8/4/2013Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje na území Olomouckého kraje
4.2.UZ/8/5/2013Smlouva o zajištění účasti na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
5.1.UZ/8/6/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny
5.1.1.UZ/8/7/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny - DODATEK
5.1.2.UZ/8/8/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny - DODATEK č. 2
5.2.UZ/8/9/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.3.UZ/8/10/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - plnění rozpočtu k 31. 10. 2013
5.4.UZ/8/11/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - žádost obce Bílá Voda
5.5.UZ/8/12/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - žádost města Němčice nad Hanou
6.UZ/8/13/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - návrh rozpočtu
7.UZ/8/14/2013Vzdání se práva a prominutí pohledávek školských příspěvkových organizací Olomouckého kraje
8.UZ/8/15/2013Žádost města Mohelnice o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na rekonstrukci křižovatky a ulice Okružní v Mohelnici
9.UZ/8/16/2013Dohoda o vzájemném spolufinancování Studie řešení dopravní obslužnosti v „hraničních“ oblastech mezi Pardubickým a Olomouckým krajem
10.UZ/8/17/2013Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do roku 2020
11.UZ/8/18/2013Žádost Centra služeb pro silniční dopravu, státní příspěvkové organizace, Praha, o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení jízdních kol pro dovybavení dětských dopravních hřišť
12.UZ/8/19/2013Žádost Svazku obcí „Povodí Loučka“ o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na dofinancování rekonstrukcí povrchů krajských komunikací dotčených výstavbou kanalizace
13.UZ/8/20/2013Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce 2014 v Olomouckém kraji
14.UZ/8/21/2013Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2014 v Olomouckém kraji
15.1.UZ/8/22/2013Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
15.1.1.UZ/8/23/2013Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku - DODATEK
15.2.UZ/8/24/2013Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
15.2.1.UZ/8/25/2013Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku - DODATEK
15.3.UZ/8/26/2013Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
15.3.1.UZ/8/27/2013Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
15.4.UZ/8/28/2013Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
15.4.1.UZ/8/29/2013Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku - DODATEK
15.5.UZ/8/30/2013Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
15.5.1.UZ/8/31/2013Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
15.6.UZ/8/32/2013Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku
15.6.1.UZ/8/33/2013Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku - DODATEK
16.UZ/8/34/2013Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
18.UZ/8/35/2013Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti kultury
18.1.UZ/8/36/2013Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti kultury - DODATEK
19.UZ/8/37/2013Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
21.UZ/8/38/2013Pověření poskytováním služby obecného hospodářského zájmu
20.UZ/8/39/2013Pověření příspěvkových organizací Olomouckého kraje v sociální oblasti poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
22.UZ/8/40/2013Program obnovy venkova 2014
23.UZ/8/41/2013Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy
24.UZ/8/42/2013Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční podpory v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
25.UZ/8/43/2013Výběrové řízení na významnou veřejnou zakázku
26.UZ/8/44/2013Vymáhání smluvní pokuty na zhotoviteli investiční akce „III/4537 Bernartice - Buková - opěrné zdi“
27.UZ/8/45/2013Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2016
28.UZ/8/46/2013Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje - Finanční výbor
28.1.UZ/8/47/2013Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje - Výbor pro regionální rozvoj
29.UZ/8/48/2013Žádost města Litovel o poskytnutí finanční dotace na sanaci skládky Nasobůrky
30.UZ/8/49/2013Projekt „Revitalizace přeshraniční trati železničního spojení mezi Mikulovicemi – Glucholazy (PL) – Jindřichovem ve Slezsku“ předkládaný do Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013
31.1.UZ/8/50/2013Personální záležitosti Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje