ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 19. 6. 2023

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/15/1/2023Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/15/2/2023Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/15/3/2023Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/15/4/2023Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.UZ/15/5/2023Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro zdravotnictví
5.UZ/15/6/2023Program na podporu JSDH 2023 – dotační titul 13_02_2 – revokace
6.1.UZ/15/7/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – závěrečný účet
6.2.UZ/15/8/2023Schválení účetní závěrky Olomouckého kraje za rok 2022
7.1.UZ/15/9/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny
7.1.1.UZ/15/10/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny – DODATEK
7.2.UZ/15/11/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
7.2.1.UZ/15/12/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů – DODATEK
7.3.UZ/15/13/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2023
7.4.UZ/15/14/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů
8.UZ/15/15/2023Aktualizace Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje a Vzorových pravidel dotačního programu Olomouckého kraje
9.1.UZ/15/16/2023Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
9.2.UZ/15/17/2023Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
9.2.1.UZ/15/18/2023Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
9.3.UZ/15/19/2023Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
9.4.UZ/15/20/2023Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
9.4.1.UZ/15/21/2023Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
9.5.UZ/15/22/2023Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
10.UZ/15/23/2023Dodatek č. 37 ke zřizovací listině Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
11.UZ/15/24/2023Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy
12.UZ/15/25/2023Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Jihomoravským krajem
13.UZ/15/26/2023Dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2022, kterými se upravuje ustanovení o doložení součásti vyúčtování poskytnuté dotace a kterými se prodlužuje termín použití a termín finančního vyúčtování dotace
14.UZ/15/27/2023Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu
15.UZ/15/28/2023Smlouva o převodu akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., ve vlastnictví statutárního města Prostějov na Olomoucký kraj
16.UZ/15/29/2023Smlouva o převodu akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., na akcionáře spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s.
17.UZ/15/30/202303_01 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023 – vyhodnocení
18.UZ/15/31/2023Dotační program 02_03 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023 – vyhodnocení
19.UZ/15/32/2023Dotační program 02_04 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023-II – vyhlášení
20.UZ/15/33/2023Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
21.UZ/15/34/2023Dodatek zřizovací listiny školské příspěvkové organizace
22.UZ/15/35/2023Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2023
23.UZ/15/36/2023Dotační program Olomouckého kraje 11_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2023 – vyhodnocení
24.UZ/15/37/2023Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2 – návrh výše dotace
25.UZ/15/38/2023Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
25.1.UZ/15/39/2023Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální – DODATEK
26.UZ/15/40/2023Řád pro udělování Cen Olomouckého kraje v oblasti sociální
27.UZ/15/41/2023Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2024
28.UZ/15/42/2023Podání projektů do Národního plánu obnovy – sociální oblast
29.UZ/15/43/2023Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V.
30.UZ/15/44/2023Dotační program 15_01 SMART region Olomoucký kraj 2023 – vyhodnocení
31.UZ/15/45/2023Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů ke schválení financování
32.UZ/15/46/2023Dotační program 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 – žádosti příjemců
33.UZ/15/47/2023Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
34.UZ/15/48/2023Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, z.s.
35.UZ/15/49/2023Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů
36.UZ/15/50/2023Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení – revokace
37.UZ/15/51/2023Dodatek ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
38.UZ/15/52/2023Přistoupení Olomouckého kraje jako přidruženého člena Spolku BISON, z.s.
39.UZ/15/53/2023Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků programu Interreg Česko – Polsko k projektové žádosti „Zlepšení dopravní dostupnosti Východních Sudet“
40.UZ/15/54/2023Dotační program 06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2023 – revokace
41.UZ/15/55/2023Dotační program 05_01 Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023 – revokace
42.UZ/15/56/2023Dotační program 04_05_Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji – vyhlášení
43.UZ/15/57/2023Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci projektu protipovodňových opatření na řece Desné
44.UZ/15/58/2023Různé – Stanovisko Zastupitelstva Olomouckého kraje