ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 18. 9. 2023

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/16/1/2023Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/16/2/2023Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/16/3/2023Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/16/4/2023Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.UZ/16/5/2023Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
6.UZ/16/6/2023Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
7.UZ/16/7/2023Program na podporu JSDH 2023 – dotační titul 13_02_2 – revokace
8.UZ/16/8/2023Dotační programy Olomouckého kraje na rok 2024
9.1.UZ/16/9/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny
9.1.1.UZ/16/10/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny – DODATEK
9.2.UZ/16/11/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – plnění rozpočtu k 30. 6. 2023
9.3.UZ/16/12/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů
9.4.UZ/16/13/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
10.1.UZ/16/14/2023Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
10.1.1.UZ/16/15/2023Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
10.2.UZ/16/16/2023Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
10.2.1.UZ/16/17/2023Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
10.3.UZ/16/18/2023Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
10.3.1.UZ/16/19/2023Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
10.4.UZ/16/20/2023Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
10.4.1.UZ/16/21/2023Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
10.5.UZ/16/22/2023Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
10.5.1.UZ/16/23/2023Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
10.6.UZ/16/24/2023Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje
11.UZ/16/25/2023Dodatek č. 38 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje
12.UZ/16/26/2023Dotační program 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023 – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Červenka
13.UZ/16/27/2023Dotační program 09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s obcí Bohuňovice a Štarnov
14.UZ/16/28/2023Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy
15.UZ/16/29/2023Aktualizace seznamu akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023
16.UZ/16/30/2023Silnice II/150 Jihozápadní obchvat města Přerova – úprava projektu
17.UZ/16/31/2023Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem
18.UZ/16/32/2023Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu
19.UZ/16/33/2023Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v dotačním programu 06_07_Programu na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2022 mezi Olomouckým krajem a Tělocvičnou jednotou Sokol Konice, kterým se rozšiřuje účel použití dotace a kterým se prodlužuje termín finančního vyúčtování dotace
20.UZ/16/34/2023Dotační program 06_01_Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2024 – vyhlášení
21.UZ/16/35/2023Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2023, dotační titul 06_02_01 Podpora sportovních akcí 2. kolo – vyhodnocení
22.UZ/16/36/2023Dotační program 06_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2023 – vyhodnocení
23.UZ/16/37/2023Dotační program 06_06_Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhodnocení
24.UZ/16/38/2023Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a památkové péče
25.UZ/16/39/2023Dotační program 05_04_Víceletá podpora významných kulturních projektů – revokace
26.UZ/16/40/2023Dotační program 05_01 Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023 – revokace
27.UZ/16/41/2023Dotační program 05_01 Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023 – dodatek
28.UZ/16/42/2023Dotační program 05_02 Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2023 – dodatky
29.UZ/16/43/2023Moravské divadlo Olomouc – výstavba kulturně-edukačního centra
30.UZ/16/44/2023Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v oblasti kultury
31.UZ/16/45/2023Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí a zemědělství za rok 2023 – vyhodnocení
32.UZ/16/46/2023Smlouva o převodu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. – Odpadové hospodářství svazku obcí
33.UZ/16/47/2023Stanovení prodejní ceny akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s., jejichž vlastníkem je Olomoucký kraj, v roce 2024
34.UZ/16/48/2023Žádosti o individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
35.UZ/16/49/2023Dotační program 02_04_Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023–II – vyhodnocení
36.UZ/16/50/2023Dotační program 03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023 – vyhodnocení
37.UZ/16/51/2023Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství
38.UZ/16/52/2023Dotační program 10_03_Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2023 – vyhodnocení
39.UZ/16/53/2023Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti zdravotnictví
40.UZ/16/54/2023Pověření poskytovatelů zdravotních služeb poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
41.UZ/16/55/2023Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti sociální – Ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani 2022 – vyhodnocení
42.UZ/16/56/2023Krajský projekt Policista online - darovací smlouva
43.UZ/16/57/2023Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2024
44.UZ/16/58/2023Dodatek k Licenční smlouvě pro zakládání a provoz Family Pointů a Sublicenční smlouva Family Point uzavřená mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc
45.UZ/16/59/2023Žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje v oblasti sociální
46.UZ/16/60/2023Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
46.1.UZ/16/61/2023Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální - DODATEK
47.UZ/16/62/2023Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2 – návrh výše dotace v rámci dofinancování
48.UZ/16/63/2023Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – přerozdělení vratek
49.UZ/16/64/2023Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
50.UZ/16/65/2023Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období
51.UZ/16/66/2023Dotační program Obchůdek 2023 v Olomouckém kraji
52.UZ/16/67/2023Dotační program 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 – žádosti příjemců
52.1.UZ/16/68/2023Dotační program 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 – žádost příjemce
53.UZ/16/69/2023Vesnice Olomouckého kraje roku 2023
54.UZ/16/70/2023Veřejnoprávní smlouva o plnění úkolů při naplňování činnosti regionálního subjektu Programu Interreg Česko – Polsko 2021–2027
55.UZ/16/71/2023Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis – zvýšení členského příspěvku
56.UZ/16/72/2023Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2023 mezi Olomouckým krajem a Romanem Lipavským
57.UZ/16/73/2023Daňové milostivé léto 2023
58.UZ/16/74/2023Členství Olomouckého kraje ve spolku Otevřená města z. s.
59.UZ/16/75/2023Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2023 – dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace
60.UZ/16/76/2023Dotační program 04_05_Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji – vyhodnocení a revokace
61.UZ/16/77/2023Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
62.UZ/16/78/2023Aktualizace plánu investic na rok 2023