ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín zasedání: 16. 12. 2011

 

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/22/1/2011Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/22/2/2011Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/22/3/2011Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/22/4/2011Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje na území Olomouckého kraje
4.2.UZ/22/5/2011Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na Olomouc region Card
5.1.UZ/22/6/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny
5.1.1.UZ/22/7/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny - DODATEK
5.2.UZ/22/8/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.2.1.UZ/22/9/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje - DODATEK
5.3.UZ/22/10/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
5.3.1.UZ/22/11/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb - DODATEK
5.4.UZ/22/12/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - plnění rozpočtu k 31. 10. 2011
5.5.UZ/22/13/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - Významné projekty Olomouckého kraje
5.6.UZ/22/14/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvek obci Ptení a obci Čechy pod Kosířem
5.8.UZ/22/15/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - žádost obce Bílá Voda
6.UZ/22/16/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - návrh rozpočtu
7.UZ/22/17/2011Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v roce 2012 v Olomouckém kraji
8.UZ/22/18/2011Zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční osobní dopravou v roce 2012 v Olomouckém kraji
9.UZ/22/19/2011Dodatek č. 9 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
10.UZ/22/20/2011Zřizovací listina Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
11.UZ/22/21/2011Aktuální informace o problematice omezení rychlosti na rychlostní komunikaci R 46 Vyškov - Olomouc
12.1.UZ/22/22/2011Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
12.1.1.UZ/22/23/2011Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
12.2.UZ/22/24/2011Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
12.2.1.UZ/22/25/2011Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
12.3.UZ/22/26/2011Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
12.4.UZ/22/27/2011Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
12.4.1.UZ/22/28/2011Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku - DODATEK
12.5.UZ/22/29/2011Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
13.UZ/22/30/2011Poskytnutí návratné finanční výpomoci Gymnáziu, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45
14.UZ/22/31/2011Navýšení dotace Charitě Konice z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2011
15.UZ/22/32/2011Návrh zakládací smlouvy Železničního muzea Olomouc, o.p.s.
16.UZ/22/33/2011Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje
17.UZ/22/34/2011Žádost obce Skorošice o prominutí vrácení bezúročné půjčky
18.UZ/22/35/2011Aktualizace č. 4 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje
19.UZ/22/36/2011Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2012
20.UZ/22/37/2011Projednání žádosti Občanského sdružení Ester Javorník o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
21.UZ/22/38/2011Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
22.UZ/22/39/2011Poskytnutí finančních prostředků charitním zařízením Arcidiecézní charity Olomouc
23.UZ/22/40/2011Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2012 - vyhlášení
24.UZ/22/41/2011Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. – zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem
25.UZ/22/42/2011Informace o aktuálním dění v zajištění akutní lůžkové péče v Jeseníku
26.UZ/22/43/2011Projekt Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+
27.UZ/22/44/2011Cyklistická stezka Kostelec na Hané - Prostějov
28.UZ/22/45/2011Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova 2011 - porušení rozpočtové kázně
29.UZ/22/46/2011Program obnovy venkova 2012
30.UZ/22/47/2011Spolupráce s partnerským regionem Vojvodina – společný projekt v oblasti regionálního rozvoje
31.UZ/22/48/2011Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů předkládané ke schválení financování
32.UZ/22/49/2011Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční podpory v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
33.UZ/22/50/2011Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci výzev globálních grantů Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
34.UZ/22/51/2011Darování movitého majetku Okresnímu sdružení hasičů ČMS Olomouc - přenosná motorová stříkačka
35.UZ/22/52/2011Darování movitého majetku Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje
36.UZ/22/53/2011Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012
37.UZ/22/54/2011Volba přísedícího Krajského soudu v Brně pro další volební období
38.UZ/22/55/2011Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
38.1.UZ/22/56/2011Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje - Kontrolní výbor
39.UZ/22/57/2011Udělení ceny „GOAL 2011“
40.UZ/22/58/2011Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Středomoravské nemocniční a.s. odštěpnému závodu Nemocnice Prostějov pro infekční oddělení na zvýšené náklady spojené s vyšší incidencí infekční hepatitidy typu A, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění
41.UZ/22/59/2011Příspěvek Muzeu historických kočárů MYLORD