ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 14. 2. 2022

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.Zahájení, složení slibů členy zastupitelstva
2.UZ/8/1/2022Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.1.UZ/8/2/2022Změna ve složení Zastupitelstva Olomouckého kraje, volba neuvolněného člena Rady Olomouckého kraje
3.UZ/8/3/2022Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.UZ/8/4/2022Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
5.UZ/8/5/2022Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.1.UZ/8/6/2022Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
5.2.UZ/8/7/2022Personální záležitosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.3.UZ/8/8/2022Personální záležitosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
6.UZ/8/9/2022Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
6.1.UZ/8/10/2022Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Kontrolní výbor
7.UZ/8/11/2022Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
8.UZ/8/12/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace v oblasti krizového řízení 2021 mezi Olomouckým krajem a obcí Lutín
9.UZ/8/13/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny
9.1.UZ/8/14/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení
10.1.UZ/8/15/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny
10.1.1.UZ/8/16/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny – DODATEK
10.2.UZ/8/17/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů
10.3.UZ/8/18/2022Poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje – úprava přílohy č. 4 Vzorových pravidel dotačního programu Olomouckého kraje
11.1.UZ/8/19/2022Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
11.2.UZ/8/20/2022Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
11.2.1.UZ/8/21/2022Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
11.3.UZ/8/22/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
11.4.UZ/8/23/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
11.5.UZ/8/24/2022Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
11.6.UZ/8/25/2022Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje
12.UZ/8/26/2022Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti dopravy
13.UZ/8/27/2022Dodatek č. III ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Pardubickým krajem
14.UZ/8/28/2022Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Jihomoravským krajem
15.UZ/8/29/2022Dodatek č. 5 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem
16.UZ/8/30/2022Dodatek č. 5 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě se Zlínským krajem
17.UZ/8/31/2022Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a Moravskoslezským krajem
18.UZ/8/32/2022Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a Ústeckým krajem
19.UZ/8/33/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v 06_01_Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace PAF, z. s.
20.UZ/8/34/2022Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2020 a 2021 – vyhodnocení
21.UZ/8/35/2022Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v oblasti kultury
22.UZ/8/36/2022Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
23.UZ/8/37/2022Dotační program 04_01_Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení
24.UZ/8/38/2022Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2021
25.UZ/8/39/2022Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
26.UZ/8/40/2022Dotační program Olomouckého kraje 11_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022, DT 11_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče – vyhlášení
27.UZ/8/41/2022Dotační program Olomouckého kraje 11_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022, DT 11_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče – vyhlášení
28.UZ/8/42/2022Zdravotně-preventivní program v Olomouckém kraji v roce 2022 – Zdraví 2030
29.UZ/8/43/2022Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1
30.UZ/8/44/2022Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
31.UZ/8/45/2022Podlicenční smlouva k realizaci auditu familyfriendlycommunity mezi Jihomoravským krajem a Olomouckým krajem
32.UZ/8/46/2022Příprava investiční akce „II/457 hr. s Polskem – Javorník, kř. s I/60H“ do programu česko-polské spolupráce INTERREG Česko – Polsko 2021–2027
33.UZ/8/47/2022Dotační program 15_01 Smart region Olomoucký kraj 2022 – vyhlášení
34.UZ/8/48/2022Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji
35.UZ/8/49/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021 mezi Olomouckým krajem a městem Zlaté Hory
36.UZ/8/50/2022Pravidla pro vysílání na pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad členů Zastupitelstva Olomouckého kraje
37.UZ/8/51/2022Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
38.UZ/8/52/2022Dotační program 13_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2022, DT č. 13_01_2 – vyhodnocení
39.UZ/8/53/2022Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy – BESIP
40.UZ/8/54/2022Dotační program 06_01_Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2022 – revokace
41.UZ/8/55/2022Pravidla ocenění za přínos v oblasti sportu – Sportovec Olomouckého kraje
42.UZ/8/56/2022Žádost příjemce individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2020 – Wallachia z. s.
43.UZ/8/57/2022Žádost příjemce dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v programu 06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 – Lion Media, s.r.o.
44.UZ/8/58/2022Dotační program č. 02_03_Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2022 – vyhlášení
45.UZ/8/59/2022Dotační program č. 03_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021 – vyhlášení
46.UZ/8/60/2022Dotační program č. 03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2022 – vyhlášení
47.UZ/8/61/2022Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů