ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 14. 2. 2014

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/9/1/2014Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/9/2/2014Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/9/3/2014Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/9/4/2014Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje na území Olomouckého kraje
4.2.UZ/9/5/2014Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Oblastnímu spolku ČČK Olomouc
4.3.UZ/9/6/2014Smlouva o poskytnutí příspěvku Muzeu umění Olomouc, státní příspěvkové organizaci
5.1.UZ/9/7/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.2.UZ/9/8/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
5.3.UZ/9/9/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny
5.4.UZ/9/10/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - plnění rozpočtu k 30. 11. 2013
6.1.UZ/9/11/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny
6.1.1.UZ/9/12/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny - DODATEK
6.2.UZ/9/13/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - příspěvky ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok 2014
6.3.UZ/9/14/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - Významné projekty Olomouckého kraje
6.4.UZ/9/15/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - odměny za výkon funkce členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
7.UZ/9/16/2014Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2015 - 2016
8.UZ/9/17/2014Dodatek č. 12 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
9.1.UZ/9/18/2014Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
9.2.UZ/9/19/2014Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
9.3.UZ/9/20/2014Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
9.4.UZ/9/21/2014Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
9.5.UZ/9/22/2014Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
10.UZ/9/23/2014Dodatek zřizovací listiny školské příspěvkové organizace
11.UZ/9/24/2014Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2013
12.UZ/9/25/2014Dohoda o narovnání mezi Olomouckým krajem a městem Mohelnice
13.UZ/9/26/2014Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti sportu
14.UZ/9/27/2014Příspěvky v oblasti sportu v roce 2014
15.UZ/9/28/2014Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2014 - 2016
16.UZ/9/29/2014Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2014
17.UZ/9/30/2014Návrh na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2013
18.UZ/9/31/2014Poskytnutí účelové finanční dotace Povodí Moravy, s. p., na realizaci projektu „Zlepšení jakosti vod a snížení eutrofizace v povodí VD Plumlov“ v roce 2014
19.UZ/9/32/2014Dotační program Olomouckého kraje pro sociální oblast
20.UZ/9/33/2014Souhlas zřizovatele s nákupem a spolufinancováním projektů ze státního rozpočtu v roce 2015
21.UZ/9/34/2014Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2014 - vyhlášení
22.UZ/9/35/2014Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatky ke smlouvám o realizaci grantových projektů
23.UZ/9/36/2014Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci výzev globálních grantů Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
24.UZ/9/37/2014Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů předkládané ke schválení financování
25.UZ/9/38/2014Výběrová řízení na významné veřejné zakázky
26.UZ/9/39/2014Vymáhání smluvní pokuty na zhotoviteli investiční akce „III/4537 Bernartice - Buková - opěrné zdi“ – prominutí části smluvní pokuty a dohoda o uznání dluhu
27.UZ/9/40/2014Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
27.1.UZ/9/41/2014Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje - Finanční výbor
28.UZ/9/42/2014Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
29.UZ/9/43/2014Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014
30.UZ/9/44/2014Plnění podmínek smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční podpory v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
31.UZ/9/45/2014Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2014
32.UZ/9/46/2014Problematika zajištění akutní lůžkové péče na Jesenicku
33.UZ/9/47/2014Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2014