ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 13. 12. 2021

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/7/1/2021Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/7/2/2021Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/7/3/2021Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/7/4/2021Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.UZ/7/5/2021Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje
6.UZ/7/6/2021Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
7.UZ/7/7/2021Dotační program 13_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2022 – vyhlášení
8.UZ/7/8/2021Dotační program 13_02 Program na podporu JSDH 2022 – vyhlášení
9.UZ/7/9/2021Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2021 – dodatek ke smlouvě
10.UZ/7/10/2021Vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
11.1.UZ/7/11/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny
11.1.1.UZ/7/12/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny – DODATEK
11.2.UZ/7/13/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – plnění rozpočtu k 30. 9. 2021
11.3.UZ/7/14/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
11.3.1.UZ/7/15/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů – DODATEK
11.4.UZ/7/16/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s., II
12.UZ/7/17/2021Poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje – doplňující dokumenty
13.UZ/7/18/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – návrh rozpočtu
14.UZ/7/19/2021Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2023–2024
15.1.UZ/7/20/2021Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
15.1.1.UZ/7/21/2021Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
15.2.UZ/7/22/2021Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
15.2.1.UZ/7/23/2021Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
15.3.UZ/7/24/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
15.3.1.UZ/7/25/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
15.4.UZ/7/26/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
15.5.UZ/7/27/2021Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
15.5.1.UZ/7/28/2021Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
15.6.UZ/7/29/2021Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje
16.UZ/7/30/2021Dodatek č. 32 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje
17.UZ/7/31/2021Dotační program 09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022 – vyhlášení
18.UZ/7/32/2021Dotační program 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2022 – vyhlášení
19.UZ/7/33/2021Dotační program 09_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2022 – vyhlášení
20.UZ/7/34/2021Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace se statutárním městem Olomouc a Přerov
20.1.UZ/7/35/2021Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Mladějovice
21.UZ/7/36/2021Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 – revokace
22.UZ/7/37/2021Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy – obec Hnojice
23.UZ/7/38/2021Smlouva o úhradě protarifovací ztráty se statutárním městem Olomouc
24.UZ/7/39/2021Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce 2022 v Olomouckém kraji
25.UZ/7/40/2021Zajištění dopravní obslužnosti železniční osobní regionální dopravou v roce 2022 v Olomouckém kraji
26.UZ/7/41/2021Dodatek č. III ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Zlínským krajem
27.UZ/7/42/2021Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území statutárního města Přerova
28.UZ/7/43/2021Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území města Šumperk
29.UZ/7/44/2021Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území města Zábřeh
30.UZ/7/45/2021Smlouva o úhradě kompenzace za vzájemné zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Jihomoravským krajem
31.UZ/7/46/2021Dodatek č. 3 k Dohodě o narovnání týkající se spolupráce ve veřejné linkové osobní dopravě s Pardubickým krajem
32.UZ/7/47/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Podniky města Šumperka a.s.
33.UZ/7/48/2021Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a FK Šumperk z.s.
34.UZ/7/49/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Tělocvičnou jednotou Sokol Stražisko
35.UZ/7/50/2021Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a TTV Sport Group CZ s.r.o.
36.UZ/7/51/2021Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a Libereckým krajem
37.UZ/7/52/2021Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 – Smlouvy na zajištění sportu
38.UZ/7/53/2021Smlouvy o spolupořadatelství Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022
39.UZ/7/54/2021Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2022, DT 1 Podpora sportovních akcí, DT 3 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje – vyhlášení
40.UZ/7/55/2021Dotační program 06_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2022 – vyhlášení
41.UZ/7/56/2021Dotační program 06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2022 – vyhlášení
42.UZ/7/57/2021Dotační program 06_09 Víceletá podpora v oblasti sportu – vyhlášení
43.UZ/7/58/2021Národní sportovní centrum Prostějov, z.s. – navýšení členského příspěvku
44.UZ/7/59/2021Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu
45.UZ/7/60/2021Dotační program 06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhodnocení 1. kola – revokace
46.UZ/7/61/2021Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhlášení
47.UZ/7/62/2021Dotační program 05_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhlášení
48.UZ/7/63/2021Dotační program 05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhlášení
49.UZ/7/64/2021Dotační program 07_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhlášení
50.UZ/7/65/2021Dotační program 08_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 – revokace
51.UZ/7/66/2021Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2022
52.UZ/7/67/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Hlásnice
53.UZ/7/68/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Thi Minh Hanh Doi a Van Quyen Pham
54.UZ/7/69/2021Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
55.UZ/7/70/2021Dotační program 04_01 Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhlášení
56.UZ/7/71/2021Dotační program 04_03 Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhlášení
57.UZ/7/72/2021Projekt „Obědy do škol v Olomouckém kraji III“ – dodatky
57.1.UZ/7/73/2021Projekt „Obědy do škol v Olomouckém kraji III“ – zapojení nového partnera
58.UZ/7/74/2021Dotační program Olomouckého kraje 10_01_Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2022, DT 10_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví – vyhlášení
59.UZ/7/75/2021Financování projektů Smart Region Olomoucký kraj – smlouvy
60.UZ/7/76/2021Dotační program 08_01 Dotační program pro sociální oblast 2022 – vyhlášení
61.UZ/7/77/2021Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
62.UZ/7/78/2021Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2022–2027
63.UZ/7/79/2021Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
64.UZ/7/80/2021Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
65.UZ/7/81/2021Návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
66.UZ/7/82/2021Návrh obce Jívová na pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje zkráceným postupem
67.UZ/7/83/20216. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Olomouckého kraje
68.UZ/7/84/2021Dotační program 14_01 Program na podporu místních produktů 2022 – vyhlášení
69.UZ/7/85/2021Dotační program 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 – vyhlášení
70.UZ/7/86/2021Pověření službami obecného hospodářského zájmu v oblasti inovací
71.UZ/7/87/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějov
72.UZ/7/88/2021Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022 – vyhlášení
73.UZ/7/89/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a subjektem Petr Navara
74.UZ/7/90/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a subjektem Velkorakovský minipivovar
75.UZ/7/91/2021Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
76.UZ/7/92/2021Pravidla pro vysílání na pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad členů Zastupitelstva Olomouckého kraje
77.UZ/7/93/2021Program na podporu JSDH 2021 – Dotační titul č. 14_02_01 – revokace
78.UZ/7/94/2021Aktualizace č. 13 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje
79.UZ/7/95/2021Dotační program 06_01_Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji roce 2022 – vyhodnocení
80.UZ/7/96/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Stopy paměti z.s.
81.UZ/7/97/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Římskokatolickou farností Všechovice
82.UZ/7/98/2021Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2022
83.UZ/7/99/2021Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace
84.UZ/7/100/2021Pověření poskytovatelů zdravotních služeb poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
85.UZ/7/101/2021Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 – žádosti příjemců
87.UZ/7/102/2021Žádost obce Rapotín o prominutí povinnosti vrátit nevyčerpanou část poskytnuté dotace
88.UZ/7/103/2021Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v oblasti sociální