ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 12. 12. 2022

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/12/1/2022Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/12/2/2022Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/12/3/2022Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/12/4/2022Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.UZ/12/5/2022Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
5.UZ/12/6/2022Personální záležitosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje
6.UZ/12/7/2022Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
7.UZ/12/8/2022Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje obci Olšany u Prostějova
8.UZ/12/9/2022Dotační program 13_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023 – vyhlášení
9.UZ/12/10/2022Dotační program 13_02 Program na podporu JSDH 2023 – vyhlášení
10.1.UZ/12/11/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny
10.1.1.UZ/12/12/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny – DODATEK
10.2.UZ/12/13/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – plnění rozpočtu k 30. 9. 2022
10.3.UZ/12/14/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
10.3.1.UZ/12/15/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů – DODATEK
10.4.UZ/12/16/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů
10.4.1.UZ/12/17/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů – DODATEK
11.1.UZ/12/18/2022Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2023 – návrh rozpočtu
11.2.UZ/12/19/2022Aktualizace postupu projednávání individuálních dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2023
12.UZ/12/20/2022Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2024–2025
13.1.UZ/12/21/2022Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
13.1.1.UZ/12/22/2022Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
13.2.UZ/12/23/2022Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
13.2.1.UZ/12/24/2022Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
13.3.UZ/12/25/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
13.3.1.UZ/12/26/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
13.4.UZ/12/27/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
13.4.1.UZ/12/28/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
13.5.UZ/12/29/2022Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
13.5.1.UZ/12/30/2022Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
14.UZ/12/31/2022Dotační program 09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023 – vyhlášení
15.UZ/12/32/2022Dotační program 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023 – vyhlášení
16.UZ/12/33/2022Dotační program 09_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2023 – vyhlášení
17.UZ/12/34/2022Individuální dotace v oblasti dopravy – dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov a s Mikroregionem Hranicko
17.1.UZ/12/35/2022Individuální dotace v oblasti dopravy – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov
18.UZ/12/36/2022Dotační program 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2022 – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Štěpánov
19.UZ/12/37/2022Dodatek č. 35 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje
20.UZ/12/38/2022Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje pro období 2022–2030
21.UZ/12/39/2022Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce 2023 v Olomouckém kraji
22.UZ/12/40/2022Zajištění dopravní obslužnosti železniční osobní regionální dopravou v roce 2023 v Olomouckém kraji
23.UZ/12/41/2022Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území města Šumperk
24.UZ/12/42/2022Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území statutárního města Přerova
25.UZ/12/43/2022Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území města Zábřeh
26.UZ/12/44/2022Dodatek č. 6 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě se Zlínským krajem
27.UZ/12/45/2022Dodatek č. 6 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem
28.UZ/12/46/2022Smlouva o úhradě kompenzace za vzájemné zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Jihomoravským krajem
29.UZ/12/47/2022Dodatek č. IV ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Zlínským krajem
30.UZ/12/48/2022Dotační program 06_01_Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhodnocení
31.UZ/12/49/2022Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2023, DT 1 Podpora sportovních akcí, DT 3 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje – vyhlášení
32.UZ/12/50/2022Dotační program 06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2023 – vyhlášení
33.UZ/12/51/2022Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2021 mezi Olomouckým krajem a Sportovním klubem Slatinice, z.s.
34.UZ/12/52/2022Dotační program 05_04_Víceletá podpora významných kulturních projektů – vyhodnocení
35.UZ/12/53/2022Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhlášení
36.UZ/12/54/2022Dotační program 05_02 Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhlášení
37.UZ/12/55/2022Dotační program 05_03 Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhlášení
38.UZ/12/56/2022Dotační program 07_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhlášení
39.UZ/12/57/2022Smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Město Libavá
41.UZ/12/58/2022Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2023
42.UZ/12/59/2022Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2022
43.UZ/12/60/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v dotačním programu Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021 mezi Olomouckým krajem a obcí Mutkov
44.UZ/12/61/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v dotačním programu Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2022 mezi Olomouckým krajem a obcí Velké Kunětice
45.UZ/12/62/2022Dotační program 03_01 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2022-II – vyhodnocení
46.UZ/12/63/2022Dotační program 02_03 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023 – vyhlášení
47.UZ/12/64/2022Dotační program 03_01 „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023“ – vyhlášení
48.UZ/12/65/2022Dotační program 03_02“ Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023“ – vyhlášení
49.UZ/12/66/2022Aktualizace č. 14 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje
50.UZ/12/67/2022Dotační program 04_01_Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhlášení
51.UZ/12/68/2022Dotační program 04_03_Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhlášení
52.UZ/12/69/2022Projekt „Obědy do škol v Olomouckém kraji III“ – dodatky
53.UZ/12/70/2022Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
54.UZ/12/71/2022Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví
55.UZ/12/72/202210_01_Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2022, DT 10_01_02 – revokace
56.UZ/12/73/2022Dotační program Olomouckého kraje 10_01_Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2023, DT 10_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví – vyhlášení
57.UZ/12/74/202208_01_Dotační program pro sociální oblast 2023 – vyhlášení
58.UZ/12/75/2022Žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje v oblasti sociální
58.1.UZ/12/76/2022Žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje v oblasti sociální – DODATEK
59.UZ/12/77/2022Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
60.UZ/12/78/2022Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024–2026
61.UZ/12/79/2022Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2023
62.UZ/12/80/2022Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – přerozdělení vratek
63.UZ/12/81/2022Aktualizace plánu investic na rok 2022
63.1.UZ/12/82/2022Aktualizace plánu investic na rok 2022 – DODATEK
64.UZ/12/83/2022Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
65.UZ/12/84/2022Dotační program 15_01_Program Smart region Olomoucký kraj 2022 – vyhodnocení – revokace
66.UZ/12/85/2022Dotační program 14_01 Program na podporu místních produktů 2023 – vyhlášení
67.UZ/12/86/2022Dotační program 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 – vyhlášení
68.UZ/12/87/2022Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 – žádosti příjemců
69.UZ/12/88/2022Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování dotace na služby obecného hospodářského zájmu v oblasti inovací
70.UZ/12/89/2022Stanovy sdružení cestovního ruchu
71.UZ/12/90/2022Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2023 – vyhlášení
72.UZ/12/91/2022Dodatky č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022
72.1.UZ/12/92/2022Dodatky č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022 – DODATEK
73.UZ/12/93/2022Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021 mezi Olomouckým krajem a subjektem Řeka Morava pro Olomouc z.s.
74.UZ/12/94/2022Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů
75.UZ/12/95/2022Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
76.UZ/12/96/2022Žádost městyse Náměšť na Hané o poskytnutí finančního daru
77.UZ/12/97/2022Národní sportovní centrum Prostějov, z. s. – změna stanov, členství v orgánech spolku
78.UZ/12/98/2022Smlouva o převodu akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., na budoucího akcionáře město Hranice
78.1.UZ/12/99/2022Smlouva o převodu akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., na akcionáře spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s.
79.UZ/12/100/2022Pověření poskytovatelů zdravotních služeb poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
80.UZ/12/101/2022Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje
81.UZ/12/102/2022Odměňování členů Zastupitelstva Olomouckého kraje a členů výborů, komisí a zvláštních orgánů