ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 12. 12. 2014

Bod: Seznam návrhů usnesení na schůzi rady:
1.Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku Vojenské nemocnici Olomouc
4.2.Dodatek č. 4 ke smlouvě o příspěvku na zajištění fungování Olomouc region Card mezi Olomouckým krajem a RNDr. Ivanem Markem
5.1.Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny
5.2.Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.3.Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
5.4.Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - příspěvek VK Prostějov o.s. a Sportovnímu klubu Univerzity Palackého v Olomouci
6.Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - návrh rozpočtu
7.Dodatek č. 14 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
8.Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce 2015 v Olomouckém kraji
9.Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2015 v Olomouckém kraji
10.Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje na území Olomouckého kraje
11.Žádost Centra služeb pro silniční dopravu, státní příspěvkové organizace, Praha, o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení jízdních kol pro dovybavení dětských dopravních hřišť
12.1.Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
12.2.Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
12.3.Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
12.4.Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
12.5.Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
12.6.Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
12.7.Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku
12.8.Majetkoprávní záležitosti – záměr bezúplatného nabytí úseku silnice I/55
13.Racionalizace škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem
14.Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací
15.Poskytnutí dotace na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty v Olomouckém kraji
16.Dar Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava
17.Poskytnutí dotace spolku Historické kočáry "MYLORD"
18.Navýšení dotace Sdružení přátel folkloru Severní Hané
19.Dodatek ke zřizovací listině Vědecké knihovny v Olomouci
20.Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2015 - 2020
21.Poskytnutí dotace obci Daskabát
22.Pověření příspěvkových organizací Olomouckého kraje v sociální oblasti poskytováním služby obecného hospodářského zájmu
23.Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace v sociální oblasti
24.Racionalizace vybraných příspěvkových organizací v sociální oblasti
25.Pověření zdravotnických organizací službou obecného hospodářského zájmu
26.Změna zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvková organizace
27.Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2015
28.Projekt „Podpora rozvoje kraje“ předkládaný do 56. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava – oblast podpory 4.2 Absorpční kapacita
30.Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů předkládané ke schválení financování
31.Přistoupení Olomouckého kraje do zájmového sdružení právnických osob „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“
32.Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
33.Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
34.Personální záležitosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
35.Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014 - III. etapa
36.Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na odstranění následků mimořádné události v obci Lipová (okres Prostějov) - sesuv půdy
37.Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015
38.Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje městu Šternberk na zabezpečení výjezdu požárních vozidel