ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 11. 12. 2023

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/17/1/2023Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
1.1.UZ/17/2/2023Informace od vedení kraje ve věci ovlivňování veřejných zakázek v oblasti dopravy na území Olomouckého kraje
1.2.UZ/17/3/2023Změna ve složení Zastupitelstva Olomouckého kraje, slib člena zastupitelstva, volba člena Rady Olomouckého kraje, svěření úkolů členům Rady Olomouckého kraje
2.1.UZ/17/4/2023Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2024 – návrh rozpočtu
2.2.UZ/17/5/2023Aktualizace postupu projednávání individuálních dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2024
3.1.UZ/17/6/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny
3.1.1.UZ/17/7/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny – DODATEK
3.2.UZ/17/8/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
3.3.UZ/17/9/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – plnění rozpočtu k 30. 9. 2023
3.4.UZ/17/10/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů
4.UZ/17/11/2023Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2025–2026
5.UZ/17/12/2023Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
6.UZ/17/13/2023Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
7.UZ/17/14/2023Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
7.1.UZ/17/15/2023Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
8.UZ/17/16/2023Dodatky č. 2 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v 13_02 Programu na podporu JSDH 2022 – dotační titul 13_02_2
9.UZ/17/17/2023Dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v 13_02 Programu na podporu JSDH 2023 – dotační titul 13_02_2
10.UZ/17/18/2023Dotační program 13_01 Dotace na činnost a akce spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2024 – vyhlášení
11.UZ/17/19/2023Dotační program 13_02 Program na podporu JSDH 2024 – vyhlášení
12.UZ/17/20/2023Smlouva o spolupráci při zajištění realizace projektu Kraje pro bezpečný internet
13.UZ/17/21/2023Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje spolku KKL-JNF Česko a Slovensko z.s.
14.1.UZ/17/22/2023Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
14.2.UZ/17/23/2023Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
14.2.1.UZ/17/24/2023Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
14.3.UZ/17/25/2023Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
14.3.1.UZ/17/26/2023Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
14.4.UZ/17/27/2023Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
14.4.1.UZ/17/28/2023Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
14.5.UZ/17/29/2023Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
14.5.1.UZ/17/30/2023Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
15.UZ/17/31/2023Dotační program 09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2024 – vyhlášení
16.UZ/17/32/2023Dotační program 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2024 – vyhlášení
17.UZ/17/33/2023Dotační program 09_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2024 – vyhlášení
18.UZ/17/34/2023Dotační program 09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023 – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Hněvotín
19.UZ/17/35/2023Dotační program 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023 – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Šumperk
20.UZ/17/36/2023Individuální dotace 2022 – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov
21.UZ/17/37/2023Dodatek č. 39 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje
22.UZ/17/38/2023Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce 2024 v Olomouckém kraji
23.UZ/17/39/2023Zajištění dopravní obslužnosti železniční osobní regionální dopravou v roce 2024 v Olomouckém kraji
24.UZ/17/40/2023Smlouva o úhradě protarifovací ztráty se statutárním městem Olomouc
25.UZ/17/41/2023Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území města Šumperk
26.UZ/17/42/2023Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území města Zábřeh
27.UZ/17/43/2023Dodatek č. 8 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území statutárního města Přerov
28.UZ/17/44/2023Smlouva o úhradě kompenzace ve veřejné linkové osobní dopravě s Pardubickým krajem
29.UZ/17/45/2023Dodatek č. 7 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem
30.UZ/17/46/2023Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem
31.UZ/17/47/2023Dodatek č. V ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Zlínským krajem
32.UZ/17/48/2023Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v dotačním programu 06_06_Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2023 mezi Olomouckým krajem a městem Zlaté Hory
33.UZ/17/49/2023Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2023 mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějov
34.UZ/17/50/2023Dotační program 06_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2023 – vyhodnocení – revokace
35.UZ/17/51/2023Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2024, DT 1 Podpora sportovních akcí, DT 3 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje – vyhlášení
36.UZ/17/52/2023Dotační program 06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2024 – vyhlášení
37.UZ/17/53/2023Dotační program 06_01_Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2024 – vyhodnocení
38.UZ/17/54/2023Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu
40.UZ/17/55/2023Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje na období 2024–2028
41.UZ/17/56/2023Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury – revokace
42.UZ/17/57/2023Dotační program 07_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2024 – vyhlášení
43.UZ/17/58/2023Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2024 – vyhlášení
44.UZ/17/59/2023Dotační program 05_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2024 – vyhlášení
45.UZ/17/60/2023Dotační program 05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2024 – vyhlášení
46.UZ/17/61/2023Zapojení Olomouckého kraje do projektu EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe
47.UZ/17/62/2023Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2024
48.UZ/17/63/2023Dotační program 02_02_Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2024 – vyhlášení
49.UZ/17/64/2023Dotační program 03_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2024 – vyhlášení
50.UZ/17/65/2023Dotační program 03_02_Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2024 – vyhlášení
51.UZ/17/66/2023Aktualizace č. 15 – 1. část Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
52.UZ/17/67/2023Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016–2026 s výhledem do roku 2035
53.UZ/17/68/2023Dotační program 03_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023 – Dodatky ke smlouvám
54.UZ/17/69/2023Dotační program 04_01_Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2024 – vyhlášení
55.UZ/17/70/2023Dotační program 04_03_Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2024 – vyhlášení
56.UZ/17/71/2023Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
58.UZ/17/72/2023Zajištění organizace soutěží a přehlídek v Olomouckém kraji – dodatek ke smlouvám o poskytnutí dotace
59.UZ/17/73/2023Dotační program Olomouckého kraje 10_01_Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2024, DT 10_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví - vyhlášení
60.UZ/17/74/2023Poskytnutí finančního daru – Charita Olomouc
61.UZ/17/75/2023Pověření poskytovatelů zdravotních služeb poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
62.UZ/17/76/202308_01_Dotační program pro sociální oblast 2024 – vyhlášení
63.UZ/17/77/202308_03_Dotační program na podporu dluhového poradenství v Olomouckém kraji – vyhlášení
64.UZ/17/78/2023Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje
65.UZ/17/79/2023Krajský projekt Policista online – darovací smlouva – revokace
66.UZ/17/80/2023Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
67.UZ/17/81/2023Transformace Dětského centra Ostrůvek, p. o.
68.UZ/17/82/2023Dotační program 15_01 Smart region Olomoucký kraj 2024 – vyhlášení
69.UZ/17/83/2023Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů ke schválení financování
70.UZ/17/84/2023Rozdělení Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
71.UZ/17/85/2023Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji
72.UZ/17/86/2023Dotační program 14_01 Program na podporu místních produktů 2024 – vyhlášení
73.UZ/17/87/2023Dotační program 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024 – vyhlášení
74.UZ/17/88/2023Dotační program 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 – žádosti příjemců
75.UZ/17/89/2023Euroregion Praděd – zvýšení členského příspěvku
76.UZ/17/90/2023Zapojení Olomouckého kraje do Energetické platformy krajů
77.UZ/17/91/2023Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2024 – vyhlášení
78.UZ/17/92/2023Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů
79.UZ/17/93/2023Odměňování členů Zastupitelstva Olomouckého kraje a členů výborů, komisí a zvláštních orgánů
80.UZ/17/94/2023Vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě
81.UZ/17/95/2023Poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje
82.UZ/17/96/2023Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Individuálních žádostí mezi Olomouckým krajem a obcí Ochoz
83.UZ/17/97/2023Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace mezi Olomouckým krajem a městem Konice
84.UZ/17/98/2023Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2023 – dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace – revokace
85.UZ/17/99/2023Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace
86.UZ/17/100/2023Ukončení partnerství s regionem GRADD, USA
87.UZ/17/101/2023Smlouva o převodu akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., na akcionáře spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s.
88.UZ/17/102/2023Dotační program 15_01 Smart region Olomoucký kraj 2023 – žádost příjemce
89.UZ/17/103/2023Dotační program 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 – žádosti příjemců