ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 11. 4. 2022

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/9/1/2022Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
1.1.UZ/9/2/2022Prohlášení Zastupitelstva Olomouckého kraje k válečnému konfliktu na Ukrajině
2.UZ/9/3/2022Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/9/4/2022Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/9/5/2022Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.UZ/9/6/2022Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro zdravotnictví
5.UZ/9/7/2022Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
6.1.UZ/9/8/2022Program na podporu JSDH 2022 – vyhodnocení dotačního titulu č. 13_02_01
6.2.UZ/9/9/2022Program na podporu JSDH 2022 – vyhodnocení dotačního titulu č. 13_02_02
7.UZ/9/10/2022Dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2021
8.UZ/9/11/2022Žádost o poskytnutí individuální dotace v odboru kancelář hejtmana – televizní vysílání
9.1.UZ/9/12/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny
9.1.1.UZ/9/13/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny – DODATEK
9.2.UZ/9/14/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
9.3.UZ/9/15/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení
10.1.UZ/9/16/2022Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
10.1.1.UZ/9/17/2022Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
10.2.UZ/9/18/2022Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
10.2.1.UZ/9/19/2022Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
10.3.UZ/9/20/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
10.3.1.UZ/9/21/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
10.4.UZ/9/22/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
10.4.1.UZ/9/23/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
10.5.UZ/9/24/2022Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku
11.UZ/9/25/2022Dotační program 09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022 – vyhodnocení
12.UZ/9/26/2022Dotační program 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2022 – vyhodnocení
13.UZ/9/27/2022Dotační program 09_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2022 – vyhodnocení
14.UZ/9/28/2022Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace s Mikroregionem Hranicko
15.UZ/9/29/2022Smlouva č. 78S/2022 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022
16.UZ/9/30/2022Seznam akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022
17.1.UZ/9/31/2022Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a Krajem Vysočina
17.2.UZ/9/32/2022Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a Zlínským krajem
18.UZ/9/33/2022Smlouvy o spolupořadatelství Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 – revokace
19.UZ/9/34/2022Dotační program 06_06_Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhlášení
20.UZ/9/35/2022Dotační program 06_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2022 – vyhodnocení
21.UZ/9/36/2022Dotační program 06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2022 – vyhodnocení
22.UZ/9/37/2022Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2022 – dotační titul 06_02_01 Podpora sportovních akcí 1. kolo – vyhodnocení
23.UZ/9/38/2022Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 1. kola
23.1.UZ/9/39/2022Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – úprava pravidel dotačního programu pro příjem žádostí ve 2. kole dotačního programu
24.UZ/9/40/2022Dotační program 05_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení
25.UZ/9/41/2022Dotační program 05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení
26.UZ/9/42/2022Dotační program 07_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení
27.UZ/9/43/2022Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury
28.UZ/9/44/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ mezi Olomouckým krajem a obcí Velké Kunětice
28.1.UZ/9/45/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ mezi Olomouckým krajem a obcí Buk
29.UZ/9/46/2022Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí za rok 2022 – vyhlášení
30.UZ/9/47/2022Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2020/2021
31.UZ/9/48/2022Dotační program 04_03_Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení
32.UZ/9/49/2022Dodatek ke zřizovací listině Střední zdravotnické školy, Šumperk, Kladská 2
33.UZ/9/50/2022Projekt „Obědy do škol v Olomouckém kraji III“ – dodatek
34.UZ/9/51/2022Pověření poskytovatelů zdravotních služeb poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
35.UZ/9/52/2022Dotační program Olomouckého kraje 10_01_Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2022, DT 10_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví – vyhodnocení
36.UZ/9/53/2022Dotační program Olomouckého kraje 10_03_Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2022 – vyhlášení
37.UZ/9/54/2022Zpracování Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2023–2027
38.UZ/9/55/202208_01_Dotační program pro sociální oblast 2022 – vyhodnocení
39.UZ/9/56/2022Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2021
40.UZ/9/57/2022Aktualizace plánu investic na rok 2022
41.UZ/9/58/2022Implementace Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
42.UZ/9/59/2022Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.
43.UZ/9/60/2022Dotační program 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 – vyhodnocení
44.UZ/9/61/2022Dotační program 14_01 Program na podporu místních produktů 2022 – vyhodnocení
45.UZ/9/62/2022Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1, 2 a 3
45.1.UZ/9/63/2022Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačního titulu č. 4
46.UZ/9/64/2022Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů
47.UZ/9/65/2022Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu za rok 2022 – příprava a realizace
48.UZ/9/66/2022Rozhodnutí o ukončení spolupráce s Kostromskou oblastí
49.UZ/9/67/2022Prominutí povinnosti odvodů za porušení rozpočtové kázně
50.UZ/9/68/202206_09_01_Víceletá podpora významných sportovních akcí – vyhodnocení
51.UZ/9/69/202206_09_02_Víceletá podpora sportovní činnosti – vyhodnocení
52.UZ/9/70/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2022 mezi Olomouckým krajem a SK Olomouc Sigma MŽ, z.s.
53.UZ/9/71/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2022 mezi Olomouckým krajem a SK Sigma Olomouc, a.s.
54.UZ/9/72/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2021 mezi Olomouckým krajem a obcí Rokytnice
55.UZ/9/73/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2021 mezi Olomouckým krajem a FC Kralice na Hané, z. s.
56.UZ/9/74/2022Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti sportu – Sportovec Olomouckého kraje 2021 – vyhodnocení
57.UZ/9/75/2022Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1
58.UZ/9/76/2022Memorandum o spolupráci na přípravě a realizaci projektu Inovační hub Jeseník
59.UZ/9/77/2022Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021 mezi Olomouckým krajem a subjektem Agropodnik les Přemyslovice, a. s.
60.UZ/9/78/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a subjektem Evolution Films, s.r.o. (Individuální dotace)
61.UZ/9/79/2022Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
62.UZ/9/80/2022Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací