ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 11. 4. 2014

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/10/1/2014Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
1.1.UZ/10/2/2014Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje a volba nového náměstka hejtmana Olomouckého kraje Změna ve svěření úkolů členům Rady Olomouckého kraje
2.UZ/10/3/2014Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/10/4/2014Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/10/5/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny
4.1.1.UZ/10/6/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny DODATEK
4.2.UZ/10/7/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - plnění rozpočtu k 28. 2. 2014
4.3.UZ/10/8/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - příspěvek pro město Štíty a městys Velký Újezd
4.4.UZ/10/9/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - Významné projekty Olomouckého kraje
4.5.UZ/10/10/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
4.6.UZ/10/11/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
5.UZ/10/12/2014Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Olomouckém kraji doporučená k finanční podpoře z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2014
6.UZ/10/13/2014Seznam staveb pro cyklodopravu doporučených k finanční podpoře z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2014
7.UZ/10/14/2014Řešení sjednocení objednávky dopravní obslužnosti Olomouckého kraje do jednoho celku
8.1.UZ/10/15/2014Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
8.2.UZ/10/16/2014Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
8.3.UZ/10/17/2014Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
8.4.UZ/10/18/2014Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
8.5.UZ/10/19/2014Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
8.6.UZ/10/20/2014Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
9.UZ/10/21/2014Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2012/2013
10.UZ/10/22/2014Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2014
11.UZ/10/23/2014Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti kultury
12.UZ/10/24/2014Aktualizace č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje
13.UZ/10/25/2014Žádost obce Rovensko o prominutí peněžních odvodů do rozpočtu Olomouckého kraje
14.UZ/10/26/2014Založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem společného řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem
15.UZ/10/27/2014Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2013
16.UZ/10/28/2014Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2014 - vyhlášení
17.UZ/10/29/2014Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2014 – vyhodnocení
18.UZ/10/30/2014Program obnovy venkova 2014 - vyhodnocení žádostí o příspěvek
19.UZ/10/31/2014Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
20.UZ/10/32/2014Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční podpory v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
21.UZ/10/33/2014Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
21.1.UZ/10/34/2014Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK
22.UZ/10/35/2014Investiční finanční příspěvky na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rozpočtu Olomouckého kraje se státní dotací pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014
23.UZ/10/36/2014Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014 - I. etapa
24.UZ/10/37/2014Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro Turistická informační centra na území Olomouckého kraje na rok 2014
25.UZ/10/38/2014Nadregionální akce cestovního ruchu navržené k podpoře Olomouckým krajem v roce 2014
26.UZ/10/39/2014Volba přísedícího Krajského soudu v Brně
27.UZ/10/40/2014Finanční příspěvky z dotačního programu „Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje“ pro rok 2014
28.UZ/10/41/2014Vyhodnocení činnosti Europe Direct za rok 2013 a návrh další činnosti
29.UZ/10/42/2014Financování složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje v roce 2014
30.UZ/10/43/2014Poskytnutí dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
32.UZ/10/44/2014Schválení seznamu úspěšných žadatelů o inovační voucher - II. etapa
33.1.UZ/10/45/2014Různé – Rezignace na funkci člena Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje a volba nového člena výboru