ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 11. 3. 2016

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/20/1/2016Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/20/2/2016Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/20/3/2016Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/20/4/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny
4.1.1.UZ/20/5/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny DODATEK
4.2.UZ/20/6/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.UZ/20/7/2016Dodatek č. 19 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
6.1.UZ/20/8/2016Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
6.2.UZ/20/9/2016Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
6.3.UZ/20/10/2016Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
6.4.UZ/20/11/2016Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
6.5.UZ/20/12/2016Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
7.UZ/20/13/2016Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem
8.UZ/20/14/2016Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje
9.UZ/20/15/2016Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
10.UZ/20/16/2016Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti vzdělávání
11.UZ/20/17/2016Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu
12.UZ/20/18/2016Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhodnocení dotačních titulů č. 1, 2
13.UZ/20/19/2016Žádosti o stanovisko Olomouckého kraje k investičním projektům v oblasti sportu
13.1.UZ/20/20/2016Žádosti o stanovisko Olomouckého kraje k investičním projektům v oblasti sportu – dodatek
14.UZ/20/21/2016Dotační program Olomouckého kraje Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhodnocení dotačního titulu č. 1
15.UZ/20/22/2016Aktualizace č. 8 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje
16.UZ/20/23/2016Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
17.UZ/20/24/2016Zdravotně-preventivní program v Olomouckém kraji v roce 2016 – Zdraví 2020
18.UZ/20/25/2016Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu – vyhodnocení dotačních titulů 2 a 4
19.UZ/20/26/2016Program návratné finanční výpomoci místním akčním skupinám se sídlem na území Olomouckého kraje v roce 2016 - vyhodnocení
20.UZ/20/27/2016Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatky k Licenčním smlouvám
21.UZ/20/28/2016Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční podpory v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
22.UZ/20/29/2016Výběrová řízení na zajištění realizací významných veřejných zakázek
23.UZ/20/30/2016Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení
24.UZ/20/31/2016Dotační program Olomouckého kraje „Program na podporu JSDH“ 2016 – vyhlášení dotačního titulu č. 2 na nákup dopravních aut a zařízení
25.UZ/20/32/2016Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1,2,3
27.UZ/20/33/2016Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
28.UZ/20/34/2016Projekty v oblasti sociální – podání žádosti o dotaci do programu 113 300 Ministerstva práce a sociálních věcí
29.UZ/20/35/2016Návrh na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2015