Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje - úplné znění po Aktualizaci č. 3

V souladu s ustanovením § 42b odst. 8 stavebního zákona pořizovatel – Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, zajistil vyhotovení dokumentace Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje - úplné znění po Aktualizaci č. 3.

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) byly vydány usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008, pod č. j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 (účinnost 28. 3. 2008), Aktualizace č. 1 ZÚR OK usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 pod č. j. KUOK 28400/2011 (účinnost 14. 7. 2011), Aktualizace č. 2b ZÚR OK usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 pod č. j. KUOK 41993/2017 (účinnost 19. 5. 2017) a Aktualizace č. 3 usnesením UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019, pod č. j. KUOK 24792/2019 (účinnost 19. 3. 2019).

Výrok

Textová část

Soubor typu .pdf Textová část 3,7 MB uložit »

Grafická část

Soubor typu .pdf B.1. Rozvojové osy a oblasti 1,6 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.2. Specifické oblasti 2,0 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.3. Koncepce dopravy 5,2 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.4. Koncepce vodního hospodářství 6,7 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.5. Koncepce zásobování el. energii a plynem 5,2 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.6. Plochy a koridory nadm. významu 14,5 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.7. ÚSES nadm. významu 29,9 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.8. Výkres VPS, VPO a asanací nadm. významu 9,6 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.9. Prověření změn ÚS nebo RP 3,5 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.11. Oblasti se shodným kraj. typem 26,6 MB uložit »

Odůvodnění

Grafická část

Soubor typu .pdf D.1. Koordinační výkres 1 : 50 000 41,2 MB uložit »
Soubor typu .pdf D.1. Koordinační výkres - legenda 1,8 MB uložit »


Poslední změna 25. 03. 2019 16:05:29