Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací (příjem žádostí 30.3. - 13.4.)

Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací (příjem žádostí 30. 03. 2017 - 13. 04. 2017)

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017

Cílem dotačních titulů 1 – 3 je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

Dotační titul 1

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci ČOV včetně kořenových ČOV, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné odpadní vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem,

  • výstavbu kanalizace spojené s výstavbou ČOV,

  • výstavba a dostavba kanalizace, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV.

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfPRAVIDLA Fond na podporu VH DT č.1 VÝSTAVBA, DOSTAVBA, INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VČETNĚ KOŘENOVÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A KANALIZACÍ(516,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová veřejnoprávní smlouva dotace 2017(66,5 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Němečková
vodní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 405        j.nemeckova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706
Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630        v.kubisova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717


Poslední změna 22. 02. 2017 10:03:34

© Krajský úřad Olomouckého kraje