Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“ (příjem žádostí 03. 04. do 20. 04.)

Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vody (příjem žádostí 03. 04. – 20. 04.)

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018

Cílem dotačních titulů 1 – 3 je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

 

Dotační titul 2

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • výstavba a dostavba vodovodů včetně souvisejících objektů pro veřejnou potřebu (v případě výstavby nového vodovodu musí být zajištěno připojení minimálně nejméně 50 trvale bydlících obyvatel, v případě dostavby či rozšíření vodovodu musí být počet připojených obyvatel po realizaci akce vyšší než před její realizací),

  • výstavba a rekonstrukce zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání, s cílem splnění ukazatelů jakosti pitné vody stanovených právními předpisy.

Soubor typu pdfPRAVIDLA DT 2-VÝSTAVBA A DOSTAVBA VODOVODŮ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A ÚPRAVEN VOD(527,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová veřejnoprávní smlouva-vzor05-prav-o-akce-2018(53,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová veřejnoprávní smlouva-vzor07-obce-mesta-akce-2018(52,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfFond na podporu VH infrasruktury-žádost z DT 2(300,9 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Němečková
vodní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 405 j.nemeckova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706
Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 v.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717


Poslední změna 28. 02. 2018 07:45:40

© Krajský úřad Olomouckého kraje