Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ (příjem žádostí 3. 04. do 29. 06.)

Řešení mimořádní situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací (příjem žádostí 03. 04. – 29. 06. 2018)

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2018

Cílem dotačních titulů 1 – 2 je podpora opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli a záměry Olomouckého kraje. Jedná se zejména o řešení mimořádných situací (havárií) v zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidaci odpadních vod, odstraňování a zabránění škodám na vodních dílech v majetku obcí v důsledku povodňové situace.

 

Dotační titul 1

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • realizace opatření k odstranění havárií a mimořádných situací vzniklých při provozu vodovodů sloužících pro veřejnou potřebu včetně všech souvisejících objektů v majetku obcí, v jejichž důsledku dojde nebo může dojít k nedostatečnému či úplnému znemožnění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou odpovídající platné legislativě

  • realizace opatření k odstranění havárií a mimořádných situací vzniklých při provozu kanalizace pro veřejnou potřebu včetně všech souvisejících objektů v majetku obcí, v jejichž důsledku dojde nebo může dojít k nedostatečnému či úplnému znemožnění odvádění odpadních vod včetně odstraňování znečištění a hrozí ohrožení kvality povrchových či podzemních vod.

Soubor typu pdfPRAVIDLA DT 1-ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE NA INFRASTRUKTUŘE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU(592,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová veřejnoprávní smlouva-vzor07-obce-mesta-akce-2018(52,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDotace obcím na mimořádné události-Žádost DT 1(95 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Němečková
vodní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 405 j.nemeckova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706
Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 v.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717


Poslední změna 28. 02. 2018 07:58:40

© Krajský úřad Olomouckého kraje