Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství (příjem žádostí 3. 04. do 20. 04.)

Školení k dotačnímu titulu proběhne dne 19.3.2018 v 13:00 v Kongresovém sále Olomouckého kraje!!

Dotační titul si klade za cíl zvýšení povědomí široké veřejnosti v  oblasti environmentální, udržitelného rozvoje využívání krajiny a v oblasti zemědělství. Dále rozvoj zájmové činnosti a volnočasových aktivit v těchto oblastech a přispět tak k zachování či zlepšení biologické rozmanitosti a různorodosti přírody a krajiny Olomouckého kraje.

Účelem je podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství pořádaných pro zlepšení informovanosti o stavu životního prostředí a zemědělství a rovněž také podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny a ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje. Dále snaha o zlepšení podmínek pro zájmovou činnost přispívající k zachování různorodosti přírody a krajiny a podpora smysluplného využití volného času v oblasti týkající se životního prostředí a zemědělství na území Olomouckého kraje. Je zde snaha o zlepšení podmínek pro zájmovou činnost přispívající k zachování různorodosti přírody a krajiny a podpora smysluplného využití volného času v oblasti týkající se životního prostředí a zemědělství na území Olomouckého kraje.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

 • semináře, školení, soutěže, výstavy, vzdělávací a osvětové akce
  a programy zaměřené na tématiku životního prostředí a zemědělství a na s tím související či navazující zájmovou činnost,

 • poradenská činnost zaměřená na nediskriminační, plošný, adresný
  a cílený přenos resortních informací k cílovým skupinám a jejich provázanost s regionálními rozvojovými aktivitami v oblasti životního prostředí a zemědělství a udržitelného rozvoje. Dotaci nelze použít na realizaci podpory podnikatelské činnosti,

 • opatření sloužící ke snížení mortality živočichů v důsledku rozvoje technické infrastruktury,

 • obnova funkčního stavu stávajících ploch a parků veřejné zeleně (ošetření stromů, doplnění výsadby),

 • výsadba rozptýlené zeleně v krajině,

 • péče o památné stromy a aleje,

 • budování naučných stezek a informačních tabulí s přírodovědnou tematikou, zakládání a údržba studánek v krajině

 • podpora produkce rybí násady pro zarybňování rybářských revírů posilující druhovou biodiverzitu vodních toků.

 • podpora činností zájmových spolků a organizací předmětem, jejichž činnosti je ochrana přírody a udržitelného rozvoje, nebo souvisejících s oblastí zemědělství (chovatelství, pěstitelství) realizovaných amatérsky ve volném čase,

 • podpora pořízení movitých věcí a vybavení, účelně a intenzivně využívaných členy zájmového spolku nebo organizace pro zajištění jejich provozních činností.

Soubor typu pdfPRAVIDLA DT 1 Podpora akcí a činnosti zájmových spolků v ŽP 2018.pdf(686,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost Program na podporu aktivit ŽP a Zem(114,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxvzorova-smlouva-vzor03-fo-podnikajici-akce-2018(54,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxvzorova-smlouva-vzor05-prav-o-akce-2018(53,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxvzorova-smlouva-vzor06-prav-o-cinnost-2018(50,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxvzorova-smlouva-vzor07-obce-mesta-akce-2018(52,2 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Michaela Štěpánková
referent EIA, IPPC
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení integrované prevence
   585 508 633 m.stepankova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 703
Bc. Martina Fraisová
odpadové hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany životního prostředí
   585 508 639 m.fraisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 710


Poslední změna 13. 03. 2018 06:47:44

© Krajský úřad Olomouckého kraje