Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón (příjem žádostí 22.1. - 7.2.)

Nový dotační titul pro rok 2018 „OBNOVA NEMOVITOSTÍ, KTERÉ NEJSOU KULTURNÍ PAMÁTKOU, NACHÁZEJÍCÍCH SE NA ÚZEMÍ PAMÁTKOVÉ REZERVACE A PAMÁTKOVÉ ZÓNY“ je určen na podporu úhrady nákladů spojených se záchranou a obnovou staveb nacházejících se v památkových rezervacích a památkových zónách a to objektů, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Jedná se o typ kulturního dědictví, na jehož obnovu nemůže vlastník nemovitosti žádat dotace z programů na obnovu kulturních památek, ale vlastník má zvýšené náklady na obnovu, jelikož stavby jsou umístěny v památkových rezervacích a památkových zónách.  

Prioritami dotačního titulu, které budou uvedeny ve vyhlášení programu, jsou záchrana a obnova objektů památkové a historické hodnoty, nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud nebyl tento stav zaviněn jejich vlastníkem, zachování kulturně historických hodnot ve vztahu k dané lokalitě.

Žadateli mohou být všichni vlastníci nemovitostí, případně nájemci, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón Olomouckého kraje, s výjimkou památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu.

Maximální výše dotace může činit 50 % uznatelných nákladů na obnovu nemovitosti na rok 2018, a to u neplátců DPH včetně částky DPH a u plátců DPH bez částky DPH. Minimální výše dotace je 50 000 Kč, maximální výše dotace je ve všech případech 300 000 Kč. Z poskytnuté dotace nelze hradit zpracování dokumentace obnovy, provozní náklady a další činnosti nemající povahu záchrany nemovitosti.

Soubor typu pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018: DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón(452,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro nepodnikající fyzické osoby na akci z DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón(315,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro podnikající fyzické osoby na akci z DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón(352,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro obce a města na akci z DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón(352,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro právnické osoby na akci z DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón(352,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram památkové péče v Olomouckém kraji 2018 - pravidla DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území městských památkových rezerevací a městských památkových zón(491,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxTabulka podpořených žadatelů(16,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxVyhodnocení dotačního titulu č.3 v kompetenci ZOK(41,3 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Sabina Soušková
vedoucí oddělení památkové péče
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 584 s.souskova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1302


Poslední změna 19. 12. 2017 14:57:13

© Krajský úřad Olomouckého kraje