Obnova kulturních památek (příjem žádostí 22.1. - 7.2.)

Dotační titul „OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK“ je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého kraje (jak movitých, tak nemovitých), to je objektů, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Prioritami dotačního titulu, které budou uvedeny ve vyhlášení programu, jsou záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem kulturní památky, zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek, zvýšení prezentace památkového fondu v krajském i celostátním měřítku, soulad způsobu využití památky s charakterem jejích kulturně historických hodnot.

Žadateli mohou být všichni vlastníci, případně nájemci kulturních památek nacházejících se na území Olomouckého kraje, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu. Minimální výše finanční dotace je 200 000 Kč, v případě restaurování kulturních památek 50 000 Kč, maximální výše dotace je ve všech případech 500 000 Kč.

Maximální výše dotace může činit 50 % uznatelných nákladů na obnovu kulturní památky na rok 2018, a to u neplátců DPH včetně částky DPH a u plátců DPH bez částky DPH. Z poskytnuté dotace nelze hradit zpracování dokumentace obnovy, provozní náklady a další činnosti nemající povahu záchrany památky.

Soubor typu pdfProgram památkové péče v Olomouckém kraji 2018 - pravidla DT 1 Obnova kulturních památek(748,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018: DT 1 - Obnova kulturních památek(538,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro nepodnikající fyzické osoby na akci z DT 1 - Obnova kulturních památek(310,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro podnikající fyzické osoby na akci z DT 1 Obnova kulturních památek(316,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro obce a města na akci z DT 1 Obnova kulturních památek(314,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro právnické osoby na akci z DT 1 Obnova kulturních památek(314,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxTabulka podpořených žadatelů(13,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxTabulka schválených žadatelů v kompetenci ZOK(65 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Mrňková
památková péče, dotace
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 234 j.mrnkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1304


Poslední změna 19. 12. 2017 16:20:29

© Krajský úřad Olomouckého kraje