45.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil,
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Individuální žádost o návratnou finanční výpomoc v oblasti regionálního rozvoje – OK4Inovace

Usnesení č. UZ/23/58/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci zájmovému sdružení právnických osob OK4Inovace ve výši 700 000 Kč dle důvodové zprávy

 
3schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
4ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 45.-Individuální žádost o návratnou finanční výpomoc v oblasti RR-OK4Inovace-Z-23-09-2016-DZ.doc