39.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Radovan Rašťák
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Dotační program Olomouckého kraje Program podpory kultury v Olomouckém kraji – žádost o změnu smluvních podmínek

Usnesení č. UZ/23/51/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2revokuje své usnesení č. UZ/21/28/2016 ze dne 29. 4. 2016, bod 3, v části žadatele č. 336 – Řeka Morava pro Olomouc z.s., Na Vozovce 333/21, 779 00 Olomouc, IČ: 03679551, dle důvodové zprávy

 
3schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem Řeka Morava pro Olomouc z.s., Na Vozovce 333/21, 779 00 Olomouc, IČ: 03679551, ve znění veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 2 důvodové zprávy

 
4ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 3 usnesení

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 39.-DZ-Dot. program OK Progr. podp. kultury v OK-žádost o změnu sml. podm.-OŠSK-Z23-09-2016.doc