38.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jiří Rozbořil
hejtman
Olomouckého kraje

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městu Zlaté Hory

Usnesení č. UZ/23/50/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městu Zlaté Hory, nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory, IČ: 00296481, DIČ: CZ00296481, ve znění dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat dodatek dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 38-dodatek č. 1 ke smlouvě-Zlaté Hory-ODSH-Z-23-09-2016.docx