35.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí odboru ekonomického

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – čerpání revolvingového úvěru na předfinancování investiční akce

Usnesení č. UZ/23/44/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 


Důvodová zpráva: 35.2. - Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - čerpání úvěru - DZ - ZOK 23.9.2016.docx
Přílohy:
35.2. - Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - příloha č. 1 - žádost o čerpání úvěru.docx