ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 17. 9. 2018

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/12/1/2018Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/12/2/2018Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/12/3/2018Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/12/4/2018Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.UZ/12/5/2018Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
6.UZ/12/6/2018Dotační programy Olomouckého kraje na rok 2019
7.1.UZ/12/7/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny
7.1.1.UZ/12/8/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK
7.2.UZ/12/9/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – plnění rozpočtu k 31. 7. 2018
7.3.UZ/12/10/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
7.3.1.UZ/12/11/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
7.4.UZ/12/12/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s.
7.4.1.UZ/12/13/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
7.5.UZ/12/14/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru PPF banky a.s.
7.6.UZ/12/15/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
7.7.UZ/12/16/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
7.7.1.UZ/12/17/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
8.UZ/12/18/2018Rozdělení zůstatku dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek
9.UZ/12/19/2018Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
10.UZ/12/20/2018Záměry převodů stávajících úseků silnic I. tříd z majetku České republiky do vlastnictví Olomouckého kraje
11.UZ/12/21/2018Smlouva o veřejných službách s obcí Ptení uzavřená přímým zadáním
12.UZ/12/22/2018Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě se Zlínským krajem
13.1.UZ/12/23/2018Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
13.1.1.UZ/12/24/2018Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
13.2.UZ/12/25/2018Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
13.2.1.UZ/12/26/2018Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
13.3.UZ/12/27/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
13.3.1.UZ/12/28/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
13.4.UZ/12/29/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
13.4.1.UZ/12/30/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
13.5.UZ/12/31/2018Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
13.6.UZ/12/32/2018Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku
14.UZ/12/33/2018Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
15.UZ/12/34/2018Program na podporu profesně zaměřených studijních programů na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení
16.UZ/12/35/2018Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství
17.UZ/12/36/2018Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018 – navýšení alokace
18.UZ/12/37/2018Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí – 2. kolo
19.UZ/12/38/2018Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení
20.UZ/12/39/2018Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, kultury a památkové péče
20.1.UZ/12/40/2018Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury – DODATEK
21.UZ/12/41/2018Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Sportovními kluby Zábřeh, z.s.
22.UZ/12/42/2018Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2018 – vyhodnocení 2. kola
23.UZ/12/43/2018Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení
24.UZ/12/44/2018Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2018 – vyhodnocení
25.UZ/12/45/2018Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Jestřebí
26.UZ/12/46/2018Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020 – vyhodnocení
27.UZ/12/47/2018Založení akciové společnosti Olomouckého kraje na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů
28.UZ/12/48/2018Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019–2022 a Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2019
29.UZ/12/49/2018Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
30.UZ/12/50/2018Řád pro udělování Ceny hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením
31.UZ/12/51/2018Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji
32.UZ/12/52/2018Dodatek zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvková organizace
33.UZ/12/53/2018Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2018 – vyhodnocení
34.UZ/12/54/2018Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zvlášť významných aktivit v oblasti zdravotnictví – vyhodnocení
35.UZ/12/55/2018Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu Nástroje ÚAP (územně analytické podklady)
36.UZ/12/56/2018Program obnovy venkova Olomouckého kraje – změna účelu poskytnuté dotace, výjimka z Pravidel, dodatky ke smlouvám, souhlas s pronájmem
36.1.UZ/12/57/2018Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – změna účelu poskytnuté dotace
37.UZ/12/58/2018Vesnice Olomouckého kraje roku 2018
38.UZ/12/59/2018Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
39.UZ/12/60/2018Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
40.UZ/12/61/2018Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – požární zbrojnice
41.UZ/12/62/2018Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018 – dodatky ke smlouvám
42.UZ/12/63/2018Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu
43.UZ/12/64/2018Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
44.UZ/12/65/2018Zajištění veřejných soutěží na autobusové dopravce v Olomouckém kraji pro oblasti Jesenicko a Prostějovsko JV
45.UZ/12/66/2018Aktualizace seznamu akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury
46.UZ/12/67/2018Protipovodňová opatření Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa – smlouva o spolupráci
47.UZ/12/68/2018Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
48.UZ/12/69/2018Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje – aplikační řešení
49.UZ/12/70/2018Poskytnutí návratné finanční výpomoci městysu Hustopeče nad Bečvou
50.UZ/12/71/2018Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení
51.UZ/12/72/2018Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
52.UZ/12/73/2018Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace Gm5, s.r.o., na realizaci akce „Olomouckem na koňském povoze – obnovení tradice Formanských vozů na Olomoucku“
53.UZ/12/74/2018Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – obec Supíkovice
54.UZ/12/75/2018Poskytnutí finančního daru fyzickým osobám