ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 17. 9. 2018

Bod: Seznam návrhů usnesení na schůzi rady:
1.Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
6.Dotační programy Olomouckého kraje na rok 2019
7.1.Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny
7.1.1.Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK
7.2.Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – plnění rozpočtu k 31. 7. 2018
7.3.Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.
7.3.1.Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s. - DODATEK
7.4.Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a. s.
7.4.1.Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a. s. - DODATEK
7.5.Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru PPF banky a. s.
7.6.Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
7.7.Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.
7.7.1.Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a. s. - DODATEK
8.Rozdělení zůstatku dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek
9.Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
10.Záměry převodů stávajících úseků silnic I. tříd z majetku České republiky do vlastnictví Olomouckého kraje
11.Smlouva o veřejných službách s obcí Ptení uzavřená přímým zadáním
12.Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě se Zlínským krajem
13.1.Majetkoprávní záležitosti - odprodej nemovitého majetku
13.1.1.Majetkoprávní záležitosti - odprodej nemovitého majetku - DODATEK
13.2.Majetkoprávní záležitosti - odkoupení nemovitého majetku
13.2.1.Majetkoprávní záležitosti - odkoupení nemovitého majetku - DODATEK
13.3.Majetkoprávní záležitosti - bezúplatné převody nemovitého majetku
13.3.1.Majetkoprávní záležitosti - bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
13.4.Majetkoprávní záležitosti - bezúplatná nabytí nemovitého majetku
13.4.1.Majetkoprávní záležitosti - bezúplatná nabytí nemovitého majetku - DODATEK
13.5.Majetkoprávní záležitosti - vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
13.6.Majetkoprávní záležitosti - užívání nemovitého majetku
14.Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
15.Program na podporu profesně zaměřených studijních programů na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení
16.Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství
17.Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018 – navýšení alokace
18.Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 - vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí - 2. kolo
19.Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018 - vyhodnocení
20.Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, kultury a památkové péče
20.1.Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury – DODATEK
21.Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Sportovními kluby Zábřeh, z.s.
22.Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2018 – vyhodnocení 2. kola
23.Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení
24.Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2018 – vyhodnocení
25.Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Jestřebí
26.Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020 – vyhodnocení
27.Založení akciové společnosti Olomouckého kraje na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů
28.Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019-2022 a Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2019
29.Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
30.Řád pro udělování Ceny hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením
31.Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji
32.Dodatek zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvková organizace
33.Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2018 – vyhodnocení
34.Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zvlášť významných aktivit v oblasti zdravotnictví – vyhodnocení
35.Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu Nástroje ÚAP (územně analytické podklady)
36.Program obnovy venkova Olomouckého kraje – změna účelu poskytnuté dotace, výjimka z Pravidel, dodatky ke smlouvám, souhlas s pronájmem
36.1.Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – změna účelu poskytnuté dotace
37.Vesnice Olomouckého kraje roku 2018
38.Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
39.Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
40.Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – požární zbrojnice
41.Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018 – dodatky ke smlouvám
42.Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu
43.Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
44.Zajištění veřejných soutěží na autobusové dopravce v Olomouckém kraji pro oblasti Jesenicko a Prostějovsko JV
45.Aktualizace seznamu akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury
46.Protipovodňová opatření Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa - smlouva o spolupráci
47.Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
48.Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje – aplikační řešení
49.Poskytnutí návratné finanční výpomoci městysu Hustopeče nad Bečvou
50.Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení
51.Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
52.Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace Gm5, s.r.o. na realizaci akce „Olomouckem na koňském povoze – obnovení tradice Formanských vozů na Olomoucku“
53.Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – obec Supíkovice
54.Poskytnutí finančního daru fyzickým osobám