Vyhodnocení vlivů návrhu ZÚR na udržitelný rozvoj území

Část A

.pdf Informace 80 kB
.pdf Úvod 102 kB
.pdf 1. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni 59 kB
.pdf 2. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace 328 kB
.pdf 3. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny 332 kB
.pdf 4. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti 83 kB
.pdf 5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací dokumentace (včetně vlivů sekundárních, synergických a dalších) 276 kB
.pdf 6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Popis metod vyhodnocení včetně jejich omezení 59 kB
.pdf 7. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí 103 kB
.pdf 8. Zhodnocení zpúsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení 67 kB
.pdf 9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí 48 kB
.pdf 10. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 103 kB

přílohy

.pdf Příloha 1 Závěr zjišťovacího řízení k zadání územního plánu 282 kB
.pdf Příloha 2 Mapa širších vztahů 136 kB
.pdf Příloha 3 Monitorovací ukazatele dle kapitoly 7 60 kB
.pdf Příloha 4 Indikátory při výběru projektů dle kapitoly 7 58 kB
.pdf Příloha 5 Mapa záplavového území při stoleté vodě 113 kB
.pdf Příloha 6 Ložiska nerostných surovin na území Olomouckého kraje 207 kB
.pdf Příloha 7 Pásma ohrožení lesa imisemi 97 kB
.pdf Příloha 8 Mapy ochrany přírody:
Zvláště chráněná území Olomouckého kraje
Maloplošná zvláště chráněná území v Olomouckém kraji
Územní systém ekologické stability na území Olomouckého kraje
Systém NATURA 2000 na území Olomouckého kraje
592 kB
.pdf Příloha 9 Mapy střetů zájmů:
Ochrana přírody vs. dopravní infrastruktura
Ochrana přírody vs. energetická zařízení
Ochrana přírody vs. vodní díla
Souhrnný problémový výkres
413 kB
.pdf Příloha 10 Bližší situace střetů:
Dopravní stavby, Kouty n/D
Poldr Mohelnice
Poldr Hanušovice a Hanušovice II
El. vedení 400 kV, okolí Oskavy
517 kB
.pdf Příloha 11 Vlivy navržených záměrů na životní prostředí (Volná příloha)
.pdf a/ Rozvojové oblasti, rozvojové osy 192 kB
.pdf b/ Specifické oblasti 188 kB
.pdf c/ Silnice a dálnice 251 kB
.pdf d/ Železniční,letecká,vodní a ostatní doprava 174 kB
.pdf e/ Plochy pro akumulaci povrchových vod 299 kB
.pdf f/ Zásobování vodou 99 kB
.pdf g/ Zásobování el. energií a plynem 266 kB
.pdf h/ Prvky územního systému ekologické stability 433 kB
.pdf Příloha 12 Osvědčení o odborné způsobilosti (zákon č. 100/2001 Sb.) 56 kB
.pdf Zkratky 68 kB

ČÁST B

.pdf 1. Stručný popis koncepce 86 kB
.pdf 2. Identifikace a charakteristika dotčených lokalit 88 kB
.pdf 3. Přehled předmětů ochrany 103 kB
.pdf 4. Pravděpodobné vlivy koncepce na předměty ochrany 102 kB
.pdf 5. Významnost vlivů na předměty ochrany 42 kB
.pdf 6. Varianty řešení, zmírňující opatření 67 kB
.pdf 7. Závěr 60 kB

přílohy

.pdf Příloha 1 Systém NATURA 2000 na území Olomouckého kraje 219 kB
.pdf Příloha 2 Osvědčení o odborné způsobilosti (zákon č. 114/1992 Sb.) 85 kB

úvod

.pdf Úvod 96kB

ČÁST C

.pdf část C 222 kB

ČÁST D

.pdf část D 211 kB

ČÁST E

.pdf část E 155 kB

ČÁST F

.pdf část F 234 kB


Grafická část vyhodnocení vlivů ZÚR OK na udržitelný rozvoj území (část C-F)

.pdf 1. Reálné možnosti provádění změn v území směřující k posílení hospodářského rozvoje a soudržnosti obyvatel v území, ve vztahu ke geomorfologii, ohrožení území povodněmi a vlivy poddolování 24694 kB
.pdf 2. Reálné možnosti provádění změn v území směřující k posílení hospodářského rozvoje a soudržnosti obyvatel v území, ve vztahu k ochraně přírodních hodnot 13649 kB
.pdf 3. Syntéza vymezení rozvojových oblastí a os a hustoty osídlení 6967 kB
.pdf 4. Syntéza rozvojových oblastí a os a specifických oblastí 3866 kB
.pdf 5. Syntéza návrhových prvků s reálnými možnostmi provádění změn v území směřujícími k posílení hospodářského rozvoje a soudržnosti obyvatel v území 14070 kB


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00

© Krajský úřad Olomouckého kraje