Státní fond životního prostředí je zapojen do Norských fondů

29. 05. 2018

Zprostředkovatelem programu zaměřeného na životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu v rámci Norských fondů byl pro období 2014-2021 vybrán Státní fond životního prostředí České republiky ČR. Cílem programu je zajistit zlepšení environmentální situace v ekosystémech a omezit nepříznivé účinky znečištění a dalších lidských činností na životní prostředí České republiky. Finanční prostředky z Norských fondů mají zároveň přispět ke zmírnění klimatických změn a prostřednictvím adaptačních opatření snížit zranitelnost vůči těmto změnám. Alokovaná částka pro aktuální období představuje přibližně 800 milionů korun.

Mezi řešená témata programu patří zlepšení biodiverzity v krajině, snížení znečištění ovzduší, omezení zátěže vodního prostředí mikropolutanty či příprava a implementace adaptační a mitigační strategie na úrovni obcí. Konkrétní zaměření programu je však ještě předmětem vyjednávání a bude zveřejněno po schválení programu donorskými státy.

Vyhlášení prvních výzev se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2019. Realizace podpořených projektů bude ukončena do 30. dubna 2024.


Poslední změna 29. 05. 2018 06:56:55

© Krajský úřad Olomouckého kraje