Informace k tzv. revizi kotle

17. 01. 2019

Dne 1. 10. 2018 byly z naší strany zveřejněny informace, jimiž jsme chtěli upozornit potencionální žadatele o kotlíkovou dotaci na některé důležité aspekty, které se váží jak k podání žádosti, tak i k případné realizaci výměny původního zdroje tepla za nový.

Jeden z bodů se týkal povinné přílohy žádosti, kterou bude (mimo jiných) doklad o kontrole technického stavu původního kotle na pevná paliva. Vzor tohoto dokladu, jež byl zveřejněn ze strany Ministerstva životního prostředí (MŽP), naleznete v dokumentech ke stažení – odkaz zde, případně jej naleznete na stránkách MŽP jako přílohu „SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším“, zveřejněnou v březnu 2018 – odkaz zde).

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. O proškolení odborně způsobilé osoby by měl výrobce spalovacího stacionárního zdroje vystavit doklad, v němž uvede minimálně název a sídlo výrobce (příp. zmocněného dodavatele výrobce), dále pak identifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů, na které se oprávnění vztahuje, a dobu platnosti oprávnění. Právě tímto dokladem bude obvykle odborně způsobilá osoba prokazovat provozovateli stacionárního zdroje své oprávnění k požadované činnosti.

Informativní seznam odborně způsobilých osob pro vícero výrobců spalovacích stacionárních zdrojů spravuje několik organizací, např. Asociace podniků topenářské techniky ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR (http://aptt.cz/opravneni-ozo.php), nebo Klastr Česká peleta (http://www.topenaridotace.cz/).

Upozorňujeme, že v souladu s novelou zákona o ochraně ovzduší, platnou od 1. 9. 2018, je nutno vždy po 3 letech provozu zajistit tzv. revizi kotle. Znamená to, že povinnost revize se pro provozovatele kotle, kteří mají první revizi provedenou v roce 2016, přesouvá z roku 2018 na rok 2019. Další revize by pak připadla na rok 2022.


Poslední změna 17. 01. 2019 14:34:07

© Krajský úřad Olomouckého kraje