Grafická část - výrok

.pdf B.1. Uspořádání území Olomouckého kraje - vymezení rozvojových os a oblastí 1 : 200 000 5 437 kB
.pdf B.2. Uspořádání území Olomouckého kraje – vymezení specifických oblastí 1 : 200 000 6 045 kB
.pdf B.3. Koncepce dopravy 1 : 200 000 5 568 kB
.pdf B.4. Koncepce zásobování pitnou vodou a vyhlášená ochrana vodních zdrojů, přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod 1 : 200 000 5 967 kB
.pdf B.5. Koncepce zásobování elektrickou energii a plynem 1 : 200 000 6 344 kB
.pdf B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000 19 154 kB
B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000
.pdf B.7. Územní systém ekologické stability nadmístního významu 1 : 100 000 41 601 kB
B.7. Územní systém ekologické stability nadmístního významu 1 : 100 000
.pdf B.8. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu 1 : 100 000 9 876 kB
.pdf B.9. Výkres oblastí, ploch a koridorů nadmístního významu, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií, nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu 1 : 200 000 8 676 kB
.pdf B.10. Zásady ochrany a využití nerostných surovin 1 : 200 000 5 194 kB
.pdf B.11. Výkres oblastí se shodným krajinným typem 1 : 200 000 35 138 kB
B.11. Výkres oblastí se shodným krajinným typem 1 : 200 000

Do výkresové dokumentace lze nahlédnout na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

.


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00

© Krajský úřad Olomouckého kraje